PALATUL ȘCOLILOR COMERCIALE

Constituirea instituției. Așezare

Caracterul oportun, chiar necesitatea constituirii unei forme de învățământ comercial s-au remarcat în spațiul românesc încă din anii 1830, în perioada modernizărilor politico-administrative încurajate prin Regulamentele Organice, cele dintâi legi cu caracter constituțional ale Moldovei și Țării Românești. Încercările concrete de înființare a unui asemenea domeniu de studii s-au întrevăzut în anii 1845-1848, atunci când în Moldova, la Iași și Galați, au fost înființate primele școli reale, cuprinzând și câte o clasă în care se predau fundamentele comerțului, completate de limbile greacă și italiană, des utilizate în schimburile negustorești ale vremii. 

La Galați, unul dintre primii cursanți ai acestui profil a fost Alexandru Cernat, viitorul general al Armatei Române, şef al Statului Major și ministru de război, calitate în care a marcat istoria poporului român, prin alcătuirea planurilor de luptă şi conducerea trupelor în timpul Războiului de Independenţă din 1877-1878.

Programa oferită prin această primă tentativă educațională s-a arătat neîndestulătoare pentru negustorii portului Galați. În anul 1855, aceștia au cerut să fie organizate clase speciale, în care să se predea materiile impuse de o activitate complexă de comerț și navigație. Astfel, în 1858 s-a deschis la Galați o Școală specială de comerț (Școala reală), care nu avea să funcționeze, însă, decât până în anul 1862, când i s-au sistat cursurile din pricina neajunsurilor materiale, a lipsei personalului didactic, dar și a numărului scăzut de elevi înscriși.

Școlile profesionale și, în general, un sistem coerent de învățământ public nu s-a dezvoltat la Galați, precum în întregul teritoriu românesc, decât după unirea politică a Principatelor, coordonarea sistemelor lor administrative și promulgarea legilor speciale prin care aveau să se fundamenteze principiile și normele de dezvoltare a statului unitar. Astfel, Legea instrucțiunii din anul 1864 a stipulat, printre alte chestiuni esențiale, organizarea pe baze solide a învățământului comercial, prin înființarea unor școli de comerț în orașele București, Iași, Galați, Brăila, Ploiești, Craiova și Turnu Severin. Școala de la Galați a fost constituită pe 15 august același an, prin decretul ministrului de atunci al cultelor și instrucției, Nicolae Kreţulescu. Deși prevederile legii indicaseră o altă ordine de prioritate, instituția din orașul nostru le-a precedat pe cele din capitalele politico-culturale București și Iași, fiind astfel, cronologic vorbind, cel mai vechi stabiliment de profil din țară.

„Una dintre trebuințele cele mai vitale ale țării este desvoltarea cunoștințelor privitoare la întinderea comerțului și a industriei noastre” – ministrul Nicolae Kreţulescu în referatul său explicativ către Consiliul de Miniștri

Noua școală comercială și-a început activitatea în luna octombrie 1864. Cea din București avea să fie inaugurată o lună mai târziu, pe când cea de la Iași abia în anul 1880, după cele de la Ploiești și Craiova.

Ea a fost instalată în fostele chilii ale mănăstirii Sfântul Gheorghe (astăzi dispărută), unde a rămas până în anul 1884.  

Sfântul Gheorghe a fost ctitorită la mijlocul anilor 1660, în timpul voievodul Istrate Dabija, de către Hagi Mihalache. Biserica purta și numele Ierusalim, deoarece fusese închinată Sfântului Mormânt. Ea făcuse parte, alături de biserica fortificată Sfânta Precista, din linia de apărare a portului, având în zona mediană a podului și în turlă creneluri de tragere. În interiorul său a fost înhumat, în anul 1710, hatmanul cazacilor Ivan Mazepa. Fiind singura biserică din Galați care mai păstra fragmente de frescă din sec. XVII, Sfântul Gheorghe a fost inclusă în programul de restaurare a monumentelor istorice în anul 1955. Cu toate acestea, în 1962, pe fondul amenajării falezei Dunării, dar și al dorinței regimului comunist de a rarefia vizibilitatea lăcașurilor religioase, care „propagau ideologii greșite”, biserica a fost demolată. Procesul ei de distrugere s-a întipărit în memoria gălățenilor în imagini dureroase și revoltătoare. După ce nu au reușit să o prăbușească prin injectarea a sute de tone de apă în fundație, autoritățile de partid au ordonat angajaților companiei de navigaţie Navrom să lege biserica cu odgoane și să o tragă cu remorcherele în apele Dunării.

Cu toate că și-a petrecut aici primele 2 decenii de activitate, școala a fost nevoită să renunțe la spațiile mănăstirii deoarece amenajările și dotările se dovedeau din ce în ce mai necorespunzătoare. În 1885 au fost închiriate casele lui I. Grunberg în Mavramol, una dintre „ulițele” vechi și centrale ale orașului, astăzi strada Nicolae Bălcescu. În următoarele decenii instituția își va schimba în mod repetat sediile, din pricina condițiilor niciodată complet adecvate și a creșterii constante a numărului de elevi. Între anii 1893 și 1898 ea a ocupat casele bătrânului Alexandru Eftimiu, din strada Foti, astăzi Maior Iancu Fotea. În ochii contemporanilor, aceasta părea

„o goșgogiamite hardughie, cu 2 etaje, dispusă în formă de echer, așezată cu fața spre strada Foti și dincolo de centrul unei mari curți pătrate, pe care din această cauză o împarte în alte două, din care una e înspre strada Foti, acoperită cu bălării, și numai pe dreapta – de la poartă la intrarea spre cancelarie – e prevăzută cu o punte fixată pe țăruși în loc de trotuar; iar cealaltă curte, în care poți trece printr-un fel de gang, aflătoare în spatele clădirii, și în  care, pe lângă buruienile și gunoiul ce zac ca pe un teren viran, se mai găsesc și așa numitele atenanse. Ambele etaje, dinspre strada Foti, au fiecare și pe toate laturile echerului câte un giamlâc, câte o galerie vopsită cu un roșu oribil, care dă întregii clădiri o înfățișare și mai barocă de han din timpurile anterioare. Interiorul, atât prin împărțire, prin făptura și elevațiunea zidurilor și prin toată dispozița diverselor părți din care se compune, îți lasă aceeași tristă și respingătoare impresie. Altminteri bine expus la soare, poate fi considerat la rigoare și, în lipsă de ceva mai bun, îndeplinind în parte condițiunile cerute unui local de școală” (Nicolae Idieru, Istoria învăţământului nostru comercial)

În anul 1898, când școlii i s-au reinstituit cursuri de grad superior, o parte a activităților sale a fost mutată într-o casă din strada Cuza Vodă, în timp ce o parte a rămas în strada Foti. În 1901 a fost închiriată proprietatea lui Spiru Topali, de la intersecţia străzilor Egalităţii şi Lepădatu, astăzi strada Lugoj (clădirea a supraviețuit până în anul 2020, când a fost demolată). Deși neîncăpător, localul a găzduit instituția până în anul 1927.

În epocă, despre sediul din casele lui Topali se spunea că avea „o aparență arhi-modestă, dar bine întreținută”, cu toate că avea „proporțiuni minuscule, cu aspectul exterior absolut burghez și cu încăperi de dimensiuni mult mai mici, în care respiri, parcă, nu o atmosferă de școală, ci un aer de intimitate a unui cămin familial” (Ibidem)

Disconfortul creat de numărul tot mai mare de elevi găzduiți în spații improprii a determinat directoratul să militeze pentru construirea unui local special destinat școlii, „deoarece lipsa unui local bun formează una din principalele piedici la progresul studiilor”, iar „nici o altă casă din Galați nu corespunde pentru o școală superioară, chiar dacă s-ar plăti o chirie dublă, față de chiria de azi” (dintr-un memoriu al directorului I. G. Munteanu, către Primăria Galați, din anul 1906).

Terenul ales – pus la dispoziție de către Primărie – a fost cel de la întâlnirea străzilor Mavramol, Lascăr Catargiu (str. Gării de astăzi) și Spitalului (str. Alexandru Carnabel), unde între anii 1841 și 1892 funcționase Spitalul Spiridoniei. Fondurile necesare construcției au fost acoperite de Camera de Comerț și Industrie, Primăria orașului, negustorimea locală și populație, prin subscripție publică. Multe personalități culturale de prestigiu, precum actrița Fany Tardini, și-au pus la dispoziție serviciile, în mod gratuit, pentru ca veniturile obținute din reprezentațiile lor să fie puse la dispoziția proiectului.

Prima aripă a clădirii, cea de pe latura străzii Gării, a fost ridicată între anii 1922-1927. Cea de-a doua, de pe latura străzii Carnabel, a fost terminată în 1932 și a găzduit Școala comercială de fete. La mijlocul anilor 1930 clădirea găzduia așadar întregul învățământ gălățean de profil, reunind școlile de băieți și fete în „Liceul Comercial «Alexandru Ioan I Cuza», plus Academia Liberă de Export. 

Clădirea are 90 de săli spațioase, aerisite, și un amfiteatru încăpător, de 300 de locuri, care reunește cele două aripi. În momentul construcției sale, era un imobil modern, încălzit prin centrală electrică proprie. La ultimul etaj se aflau dormitoare pentru 120 de elevi interni. Numele a doi dintre constructori – arhitecții Guido P. Marion și A. Romano – se păstrează înscrise pe o plăcuță de marmură atașată de fațada dinspre strada Carnabel.

În anul 1940, imobilul a fost grav avariat de marele cutremur, fiind necesară întreruperea cursurilor. După reparare, el a continuat să găzduiască activitățile instituției până în anul 1953, atunci când ele au fost mutate în localul de pe strada Egalității nr. 8 (actuala Școală nr. 24). 

Statutul educațional al școlii

De la înființare și până în anul 1883, școala a funcționat cu 4 clase, apoi a crescut la 5. În anul 1893 ea a fost retrogradată la numai 3 clase, pe fondul unei legi privind reforma învățământului profesional, care viza scăderea școlilor superioare de comerț din provincie la un nivel inferior (de gradul I), păstrându-se la nivel superior (de gradul II) doar cele din București și Iași. Hotărârea a îngrijorat profund corpul profesoral, dar și pe comercianții și industriașii locali, producând o nemulțumire generală și stârnind o puternică mișcare de protest din partea elitei gălățene. Un comitet special a fost însărcinat cu transmiterea către guvern, parlament și rege a plângerilor și petițiilor localnicilor, tulburați și revoltați de decizie în condițiile în care un învățământ comercial cu program extins era considerat fundamental pentru buna funcționare și dezvoltare profesional-economică a unui oraș-port de talia Galaților. Un alt motiv de indignare, spuneau gălățenii, era nepermisa lovitură morală ce se dădea memoriei lui Alexandru Ioan Cuza, fiu al orașului, pârcălab al Covurluiului, în cinstea căruia fusese denumit stabilimentul. În fine, un motiv important de nemulțumire era și încălcarea vechimii și tradiției școlii, precum și desconsiderarea faptului că strădaniile ei educaționale contribuiau, se argumenta, la opera de românizare a corpului profesional al orașului, în condițiile în care industria și comerțul țării, în general, erau încă dominate de străini. Ani de-a rândul, au urmat întruniri publice, petiții, memorii și proteste adresate celor mai înalte instituții ale statului. Agitația nu s-a calmat pe deplin până ce Galații nu au redobândit, în 1898, calitatea de școală comercială de gradul II, o dată cu cea de la Craiova. Ambele funcționau acum la același nivel cu cele din București și Iași. 

Sărind peste timp, la mijlocul anilor 1930, atunci când deja exista și o școală de fete, contopită instituțional cu cea de băieți, liceul comercial avea cursuri de 8 ani (4 cursul inferior și 4 cel superior).

După anul 1948, instituția a fost transformată în școală medie tehnică de administrație economică. Cursurile durau 4 ani și pregăteau personalul necesar serviciilor de contabilitate, planificare, statistică din întreprinderi industriale, comerciale, agricole, bancare ș.a.m.d. Apoi, în anul 1950, a devenit simplă școală medie tehnică de comerț. În anul 1954 profilul original i-a fost desființat, la fel precum tuturor școlilor asemănătoare din țară, fiind transferată de la Ministerul Comerțului la cel al Învățământului și continuând să activeze drept școală teoretică. Sediul claselor superioare a fost mutat în anul 1959 în Aleea Școlii, în imobilul care aparținuse antebelic Liceului Israelit. În strada Egalității au rămas clasele I-VII, separate astfel într-o nouă instituție școlară. În anul 1977 liceul a primit profil industrial. A revenit la statutul de școală teoretică abia în anul 1990.

Profesori, cursuri, elevi

Printre directorii școlii s-a aflat, în perioada 1875-1877, Romulus Scriban, unul dintre primii tineri trimiși oficial de către statul român la studii în străinătate. Aceasta se întâmpla în anii 1860-1864, Scriban fiind selecționat la recomandarea lui Vasile Alexandrescu Urechia, pe atunci ministru al Cultelor în guvernul lui Mihail Kogălniceanu – primul guvern al Principatelor Unite. Trimis la Torino, în Regatul Sardiniei, el a obținut licențierea și doctoratul în Drept.

Născut la Burdujeni, în Suceava, în anul 1838, Romulus făcea parte din familia teologilor și cărturarilor Scribani, puternici susținători ai uniunii Principatelor, cei care l-au sprijinit la studii pe botoșăneanul Cristofor Bogatu, care avea să devină primul păstor al Episcopiei Dunării de Jos, sub numele Teoctist Scriban, în onoarea celor care s-au îngrijit de educarea și formarea sa. Romulus și-a făcut studiile la seminarul de la Socola, apoi la Academia Mihăileană de la Iași. Întors în țară după studiile italiene, a primit primul său post, de procuror în județul Ilfov. Apoi a fost numit prim-procuror la Galați, unde s-a stabilit în anul 1868. A practicat avocatura, dar a fost cooptat și în corpul profesoral al Școlii Comerciale, apoi al Seminarului „Sf. Andrei”. A sprijinit cu ardoare dezvoltarea învățământului local. Om de cultură și de litere, redactor și publicist, a editat una dintre primele reviste literare din orașul Galați – Dacia literară (1868-69) – în care menținea spiritul publicației omonime, îngrijite la Iași de Mihail Kogălniceanu cu aproape 3 decenii mai devreme.

Activitatea Școlii Comerciale a început, în anul 1864, cu doar 5 profesori. Douăzeci de ani mai târziu, catedrele erau 14. Disciplinele de bază erau considerate științele comerciale, dreptul comercial, administrativ și constituțional, contabilitatea, economia politică, statistica, istoria și geografia, matematicile, științele naturale și chimia, limbile română, franceză, italiană, greacă, germană, desenul și caligrafia, ulterior instrucția militară.

Fiind una dintre cele mai importante instituții de educație ale județului, având legături organice cu natura orașului-port, Școlii Comerciale îi erau urmărite activitățile și progresele nu numai de către autoritățile direct interesate, ci și de către presă și public. Rezultatele examenelor anuale, de pildă, erau înregistrate și comentate în gazetele locale. Școala nu se îngrijea exclusiv de pregătirea următoarelor generații de profesioniști în toate cele ale negustoriei, ci de ridicarea nivelului general de pregătire a celor care erau legați, prin muncă, de bunul mers al comerțului gălățean. Pentru angajații din prăvăliile și birourile negustorilor din oraș, spre exemplu, se organizau seara, duminical și de sărbători cursuri de alfabetizare, fiind astfel sprijiniți să devină mai bine instruiți și mai eficienți în serviciile pe care le desfășurau pentru stăpânii lor și, prin extensie, pentru întreaga comunitate a portului.

Din anul 1864 și până în anii 1904-1905, Școala Comercială a fost frecventată de aproape 5000 de elevi, dintre care aproape 3500 români și circa 1500 alți etnici. În perioada 1901-1940 s-au mai adăugat în jur de 1500 absolvenți. Unii dintre aceștia au ajuns mari industriași, dar și miniștri, subsecretari de stat, profesori universitari, generali, directori de bănci ș.a.m.d. În anii de debut, printre elevi au predominat etnicii români. Ponderea străinilor a crescut însă treptat, situația începând să se egalizeze o dată cu anii 1880-81. Românii au revenit covârșitor numeric înspre finele anilor 1890. 

Din viața de elev al Școlii Comerciale la începutul anilor 1900 – amintirile lui Mihai Tomescu:

La școală, băieții purtau „șepci comerciale”, dar haine de uniformă nu se cereau. Mulți dintre ei veneau din comunele județului, ori chiar din alte orașe ale regiunii, și stăteau fie în internatul școlii, fie în gazdă, la rude îndepărtate sau cunoștințe de familie. Tânărul Mihai Tomescu a fost găzduit de Dumitru Istrate, consilier al Curții de Apel din Galați. Casa acestuia era un „imobil mare, cu aspect boieresc, încăpător, cu grădină și curte mari, pe o stradă ce perpendicular cădea în linie dreaptă pe cele două artere principale ale orașului, Calea Domnească și strada Mavramol, drept în fața bisericii bulgare (…) La început dormeam într-o cameră de debara-bagaje, pe o saltea de paie, unde nu se făcea foc. Pentru acoperit mi se dăduse, poate, o pătură. Țin minte că-mi era tot timpul frig. Cu timpul mi s-a îngăduit să dorm în camera personalului de serviciu, unde milostenia lor făcea să mă învelesc și cu plapuma. Lecțiile cred că mi le făceam mai mult în bucătărie, totdeauna caldă, unde fiind lărgime și o masă liberă, nu incomodam pe nimeni. Școala nu era departe. Chiar pe o stradă paralelă cu aceea a gazdei mele, drum de cinci sau zece minute [era vorba, la acea vreme, de sediul din casele lui Spiru Topale n.n.]. La prima lecție ținută de profesorul Calmuschi, acesta mă cheamă la catedră să mă cunoască, să mă încurajeze și să-mi dea sfaturi. I-am fost un bun elev, hărțile mele la geografie îl mulțumeau în mod deosebit. Spre sfârșitul anului 3, făcând o ripostă nepotrivită față de profesorul meu de contabilitate, mi-a cam purtat pică și m-a lăsat corigent la istorie (…) În ce privește practica, era o problemă. Școala ne obliga, controlând, să fim prezenți undeva în  magazine, dar nu-și dădea nici o osteneală ca prin autoritatea ei să impună primirea noastră. Multă vreme ajunsesem să bat în fiecare după-amiază la ușile prăvăliilor, până și în cele de pe margine, care stăteau toată ziua cu ușile deschise, iarna și vara, spre a atrage mușterii. Colegii care reușiră să intre la aceste prăvălii stăteau în ușă pentru treaba asta. Începea formarea de negustori români, sub îndrumarea «binevoitoare» a comercianților evrei sau greci, sau alte nații. Eu, după multă căutare, am intrat în sfârșit la un magazin de galanterii și pânzeturi albe, a unui armean, Cerchez se numea, situat la colțul Străzii Mari cu strada Domnească. După ce m-am prezentat și m-a interogat îndelung, m-a primit. Afară de patron, mai era un singur vânzător și m-am adăugat și eu, practicant. Jupânul era un om bătrân, ursuz în relații, și poate din această cauză i se redusese clientela și nici mărfurile lui nu se mai primeneau după gustul publicului” (Mihai Tomescu, Din şirul vieţii: la Galaţi la Şcoala comercială)

Începând cu sfârșitul anilor 1940, atunci când o nouă reformă a învățământului a schimbat parametrii de activitate ai școlii, elevii făceau practica în întreprinderi, timp de 6 săptămâni pe an.

Surse bibliografice:

 • Vocea Covurluiului, An IX, 1881, diverse ediții
 • Covurluiul, an 1892, diverse ediții
 • Gheorghe Munteanu-Bârlad, Galații, 1927
 • Gheorghe Lăzărescu, Istoricu Şcoalei Comerciale din Galaţi. Liceul Comercial „Al. Ioan I Cuza” de la înfiinţare până în prezent 1864-1940, Institutul de Arte Grafice „Moldova”, Galaţi, 1940
 • „Învăţământul comercial inferior şi superior din Galaţi” în Nicolae Idieru, Istoria învăţământului nostru comercial, Partea 2. Istoricul amănunţit al şcoalelor comerciale, Tipografia Lăzăreanu, București, 1907
 • „Şcoala Comercială Alexandru Ioan I. Cuza”, în Teodor Iordache, Albumul Galaților, Tipografia Bucovina, Galați, 1935
 • Ion Argintescu, „Tot despre Şcoala Comercială din Galaţi”, în Orizonturi, an 4, nr. 3-12, martie 1942
 • Virgil Guruianu, „Din presa gălăţeană de altădată. Şcoala Comercială Alexandru Ion I din Galaţi” în Dunărea de Jos, An 2, nr. 21, nov. 2003
 • Mihai Tomescu, „Din şirul vieţii: la Galaţi la Şcoala comercială”, în Dunărea de Jos, nr. 178, dec. 2016
 • Radu Moțoc, „Școala comercială la Galați”, în Dunărea de Jos, nr. 214, noiembrie 2019
 • Cristian Căldăraru, „«Alexandru Ioan I» – Prima Şcoală Superioară de Comerţ din Galaţi şi destinul Bisericii Sfântul Gheorghe din oraşul dunărean”, în Porto Franco, an 17, nr. 10-11-12 (140), oct.-dec. 2007
 • Marius Mitrof, „Palatul Școlii Comerciale «Alexandru Ioan I», visul împlinit al negustorilor gălățeni” în Historia Urbana, nr. 29, 2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *